راهنمای ثبت نام آموزش مجازی
دوستان متقاضی جهت شرکت در دوره های آموزشی عرفان حلقه ابتدا به قسمت ثبت نام رفته و دوره ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس ضوابط مربوط به آن را خوانده و فرم دوره را تکمیل کنید و برای ما ارسال نمایید . پس از انجام مراحل ثبت نام ایمیلی در جهت تایید برای شما ارسال می شود سپس جزوه ی مورد نظر خود را دانلود نمایید . در صورت وجود ابهامات در هر بخش به قسمت بانک سوال رفته و سوالات خود را مطرح کنید.
کتاب ها
عرفان کیهانیانسان از منظری دیگربینش انسانhuman2انسان و معرفتچند مقالهموجودات غیرارگانیک
» «
جزوه های آموزشی
جزوه دوره فرادرمانیدوره 2دوره 3دوره 4دوره 5دوره 6دوره 7دوره 8دوره فراپزشکیدوره سایمنتولوژیجزوه تشعشع دفاعی
» «
مجلات فرادرمانی
مجله فرادرمانی 1مجله فرادرمانی 2مجله فرادرمانی 3مجله فرادرمانی 4مجله فرادرمانی 3 اینگلیسیمجله فرادرمانی 5مجله فرادرمانی 6مجله سایمنتولوژیمجله دانش پزشکی
» «